Ăn Review trái hạnh nhân tươi thử ngon không | fresh Almond fruits 🫒Hôm nay đi chợ mua ít hạnh nhân tươi về nhà ăn, nhờ gặp bác kia mua cho hỏi ăn sao California là xứ trồng hạnh nhân. Mùa xuân năm sau …