Đm mài teo ăn cướp video hùi nèo :)))) teo đang rất chi là "hiền" :)