qua nhà thằng để uống nước tra nó bảo mình làm video hướng dẫn lại xe rất hayMình qua nhà thằng đó uống nước thì nó bảo làm video hướng dẫn xe rất hay.