VIDEO Tiếng Gọi Lòng Chúa Thương Xót | Thứ Năm – 13/1/2022 | Lm Giuse Trần Đình LongCha Giuse Trần Đình Long -Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn – Ủy thác chính thức Lòng Thương Xót của Đức Chúa Trời.